Sartor & Drange AS er oppstått i 2021 ved samanslåing av dei tradisjonsrike verksemdene Sartor
Maskin og Drange Maskin. Vi har mål å vere ein leiande anleggsentreprenør i Vestland Fylke og vårt
hovudfokus er bergensregionen. Vi er ca 180 tilsette i konsernet og årleg omsetning vert ca 700 mill.
Vi tilbyr tenester innan veg- og grunnarbeid, vatn- og avløp, betongkonstruksjonar, transport,
natursteinsmuring, fjellsikring, boring og sprenging, grovholsboring og fundamentering, asfaltfresing,
landmåling og totalentrepriser på bygg. Kontorstad vert i moderne lokaler med gode
parkeringsfasilitetar på Straume i Øygarden kommune

For å styrke vår økonomifunksjon søkjer vi:

Rekneskapsansvarleg

Hovudoppgåver vil normalt vere:

 • Systemansvar for rekneskapssystemet, som pt er Visma Business
 • Controllerfunksjon for selskapet og tilknytta selskap
 • Bokføring og avstemming av alle skattar, avgifter, periodiseringar, beholdningsendringar og
  ikkje-standardiserte transaksjonar.
 • Utarbeide rapportar til leiing og bistå prosjekt-/anleggsleiarane med prosjektrapportar og
  rekneskapsfagleg støtte
 • Klargjering av rekneskap til revisor og oppfølging mot denne.
 • Rekneskap frå A-Å på eigedoms- og prosjektselskap med mindre drift.

Stillinga inngår i økonomiavdeling med ca 3 årsverk pt. Løpande håndtering av inngåande- og
utgåande faktura, samt betalingar blir normalt handtert av andre på avdelinga, men ein må pårekne
å bistå ved behov.

Interesse for korleis vi kan bruke og utnytte dataverktøy til best mogleg informasjonsflyt og
effektivisering vert vektlagt positivt.

Vår forventning er at du:

 • Har høgare økonomisk utdanning.
 • God brukarkompetanse på IT
 • Solid erfaring frå rekneskap eller revisjon.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Er strukturert og løysingsorientert

Vi kan tilby:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver der du får vere del av eit selskap som skapar noko kvar dag.
 • Ein variert kvardag med ulike prosjektformer og faglege problemstillingar.
 • Eit godt fagmiljø.
 • Konkurransedyktig løn, forsikrings- og pensjonsordningar.

Spørsmål om stillingen kan rettast til dagleg leiar Arild Bøthun på 41 51 11 04 . Søknad med cv kan
sendast stilling@sartordrange.no så snart som råd. Kandidatar blir vurdert løpande